Περιγραφή

H Ομάδα Τηλεπισκόπησης Laser αποτελεί μέλος του Εργαστηρίου Οπτοηλεκτρονικής, Lasers και Εφαρμογών τους, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Τα μέλη της Ομάδας επικεντρώνονται στην διδασκαλία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων, καθώς και στην έρευνα σε κύρια θέματα που αφορούν την ανίχνευση της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (αερολύματα, υδρατμοί, νέφη, όζον) σε τοπική και περιφερειακή κλίμακα με χρήση τεχνικών τηλεπισκόπησης Laser και Εφαρμογές της στην Μετεωρολογία, Φυσική της Ατμόσφαιρας και του Περιβάλλοντος.

Ειδικότερα, οι δραστηριότητες των μελών της Ομάδας Τηλεπισκόπησης Laser, εστιάζονται στους ακόλουθους τομείς:

 • σχεδίαση, μελέτη (προσομοιώσεις), ανάπτυξη συστημάτων παλμικών/συνεχούς λειτουργίας laser για εφαρμογές στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον (τεχνική lidar),
 • σχεδίαση, μελέτη (προσομοιώσεις), ανάπτυξη συστημάτων lidar (ελαστικής σκέδασης, σκέδασης Raman, διαφορικής απορρόφησης-DIAL) για τη μελέτη παραμέτρων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης (αερολύματα, υδρατμοί, νέφη, όζον) σε τοπική και περιφερειακή κλίμακα και εφαρμογές τους στην Μετεωρολογία, Φυσική της Ατμόσφαιρας και του Περιβάλλοντος,
 • σχεδίαση, μελέτη (προσομοιώσεις), ανάπτυξη συστημάτων οπτικού διαχωρισμού σημάτων lidar (φασματο-φωτόμετρα) με χρήση οπτικών ινών,
 • ανάπτυξη λογισμικού για την ανάλυση δεδομένων επίγειας (τεχνική οπισθοσκέδασης αερολυμάτων και σκέδασης Raman από Ν2 και Η2Ο) και δορυφορικής τηλεπισκόπησης laser,
 • συλλογή-ανάλυση δεδομένων επίγειας (τεχνική οπισθσκέδασης αερολυμάτων και σκέδασης Raman από Ν2 και Η2Ο) και δορυφορικής τηλεπισκόπησης laser,
 • συλλογή-ανάλυση δεδομένων παθητικής τηλεπσικόπησης (φωτόμετρα CIMEL),
 • συλλογή-ανάλυση δεδομένων σημειακής μέτρησης της συγκέντρωσης και κατανομής μεγέθους αερολυμάτων,
 • συλλογή-ανάλυση μετεωρολογικών δεδομένων.

Τα μέλη της Ομάδας έχουν εμπειρία μεγαλύτερη από 35 έτη στον Ελληνικό και διεθνή ερευνητικό χώρο, στη σχεδίαση και ανάπτυξη πηγών laser, ολοκληρωμένων συστημάτων τηλεπισκόπησης lidar (οπισθοσκέδασης, Raman, DIAL, HSRL, H2O, κλπ.) και οπτικών διατάξεων (laser scanners, φασματοφωτόμετρα).

Ειδικότερα, τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών της Ομάδας εστιάζονται, κυρίως, στους ακόλουθους τομείς:

 • Έρευνα σε νέες πηγές συστημάτων Lasers για εφαρμογές στην τηλεπισκόπηση αερίων και παραμέτρων της ατμόσφαιρας,
 • Έρευνα σε νέα οπτικά συστήματα διαχωρισμού οπτικών σημάτων lidar,
 • Έρευνα οπτικών και μικροφυσικών ιδιοτήτων των αερολυμάτων στην κατώτερη και ελεύθερη τροπόσφαιρα,
 • Επίδραση πηγών αερολυμάτων στα επίπεδα συγκέντρωσης, μελέτες μετασχηματισμών και μηχανισμών μεταφοράς τους στην Ευρωπαϊκή ήπειρο,
 • Έρευνα στην επίδραση αερολυμάτων στην Κλιματική Αλλαγή,
 • Μελέτες του ισοζυγίου του όζοντος στην κατώτερη και ελεύθερη τροπόσφαιρα,
 • Μελέτες της μεταβλητότητας της ατμοσφαιρικής υγρασίας στην κατώτερη και ελεύθερη τροπόσφαιρα και συσχέτιση με την Κλιματική Αλλαγή.

Η Ομάδα Τηλεπισκόπησης Laser είναι ιδρυτικό μέλος του Ευρωπαϊκού δικτύου lidar (EARLINET) από το 2000 και της Ευρωπαίκής Ερευνητικής Υποδομής (ESFRI) ACTRIS και συμμετέχει ενεργά σε όλα τα σχετικά Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα (EARLINET, ASOS, ITARS, ACTRIS I, ACTRIS II). Ήδη από το 2008 έχει συμμετάσχει με επιτυχία σε αρκετά ερευνητικά έργα χρηματοδοτούμενα από την European Space Agency (ESA), σχετικά μεταξύ άλλων και με τη διακρίβωση διαστημικών μετρήσεων με αντίστοιχες επίγειες παρατηρήσεις των οπτικών ιδιοτήτων των αερολυμάτων. 

Greek