Περιγραφή

Θε αλια λυπταθυμ δυο, θε μεα μελιυς αππαρεατ σαεφολα. Εως λαβωρε μεδιοσριθαθεμ αν, συμ φασερ νοσθρω περτινασια εξ, νο σολυτα περτινασια δεφινιθιονεμ συμ. Εριπυιτ ασυμσαν ιδ κυο, φευγαιθ φαστιδιι θε συμ, σεα εα ιισκυε σαδιψσινγ. Νισλ φιρθυθε ιυδισαβιτ φελ αδ. Φοσεντ λαβωραμυς ει μεα, ευ αεκυε τωρκυαθος φελ.

Greek

Δραστηριότητες

The Laboratory of LRSU provides numeruss  solutions concerning to:
  • Continuous atmospheric measurements using ground - based and mobile lidar systems (ozone/aerosols monitoring - air pollution) 
  • Monitoring of Aerosol (PM1, PM2.5, PM10) Concentration 
  • Optomechanical Design of LIDAR/DIAL systems
  • Real-time data analysis and visualization services
  • Software development/lidar data processing algorithms 
  • Installation and re-location of LIDAR/DIAL systems
  • Complete technical support
Greek