Impact of the 2009 Attica wild fires on the air quality in urban Athens, Atmospheric Enviropnment

  • Posted on: 16 October 2015
  • By: admin
TitleImpact of the 2009 Attica wild fires on the air quality in urban Athens, Atmospheric Enviropnment
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2012
AuthorsAmiridis, V, Zerefos, C, Kazadzis, S, Gerasopoulos, E, Eleftheratos, K, Vrekoussis, M, Stohl, A, Mamouri, RE, Kokkalis, P, Papayannis, A, Eleftheriadis, K, Diapouli, E, Keramitsoglou, I, Kontoes, C, Kotroni, V, Lagouvardos, K, Marinou, E, Giannakaki, E, Kostopouloua, E, Giannakopoulos, C, Richter, A, Burrows, JP, Mihalopoulos, N
Pagination536–544
English